Манифест русской идеи

Bạn đã được mời bởi: Дмитрий

Конференция в Zoom

Обсуждение Манифеста русской национальной идеи https://tss.ruslo.pro/rni

Состоится 09.11.2020 в 18:00

https://us02web.zoom.us/j/82544695920?pwd=WFg1ZkRYYU

2 часа

Đánh dấu vào thời gian bạn sẵn sàng

2020-11-09 18:00:00

2020-11-09 18:00:00

4

2020-11-09 19:00:00

2020-11-09 19:00:00

0

2020-11-09 20:00:00

2020-11-09 20:00:00

0

2020-11-10 18:00:00

2020-11-10 18:00:00

1

2020-11-10 19:00:00

2020-11-10 19:00:00

0

2020-11-10 20:00:00

2020-11-10 20:00:00

0

2020-11-11 18:00:00

2020-11-11 18:00:00

1

2020-11-11 19:00:00

2020-11-11 19:00:00

0

2020-11-11 20:00:00

2020-11-11 20:00:00

0

Xin lỗi

Không tham dự được

0

Николай
Илья
Александр Чаусов
Михаил Колодкин

Tổng số người tham gia ( 4 )

Thêm một bình luận

Thông báo cho tôi khi có người tham dự khác nhập vào ưu tiên của họ.

Người lập kế hoạch họp

© 2021 DO`ZZ / R 1.1.0