Người lập kế hoạch họp

Lên lịch họp thật dễ dàng

Tạo một cuộc họp và cho phép người tham dự chọn ngày và giờ thuận tiện nhất cho họ. Tìm cuộc họp thích hợp cho tất cả mọi người. Thực hiện thật dễ dàng.

Nó hoạt động như thế nào?

Tạo một cuộc họp

Mời tham gia (gửi liên kết)

Xem ai có thể tham dự

Ai
Khan
Bay
Kim-ly

2021-12-06 19:28:43

2021-12-06 19:28:43

Người lập kế hoạch họp

© 2021 DO`ZZ / R 1.1.0